fbpx

Algemeen

Artikel 1:Wedstrijdprincipe

Aan deze wedstrijd kan iedereen deelnemen die aanwezig is op de jobbeurzen van Streekpersoneel, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van Roularta Media Group, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Te winnen prijs

Artikel 2

Per beurs van Streekpersoneel wordt er een vrouwen- of herenfiets weggegeven t.w.v. € 429. Om deel te nemen aan deze winactie moet u op de beurs aanwezig zijn om 17u en het wedstrijdformulier volledig ingevuld in de dropbox hebben gedeponeerd voor 17u.

Deelname aan de wedstrijd

Artikel 3

Men kan alleen op de jobbeurzen zelf deelnemen aan de wedstrijd. De prijs wordt op elke beurs uitgereikt om 17u. De winnaar moet de vraag correct beantwoorden en aanwezig zijn om 17u om de prijs in ontvangst te nemen, zo niet gaat de prijs naar de correcte volgende winnaar in de rangorde. Elke deelnemer aan deze wedstrijd mag slechts één keer deelnemen en kan bijgevolg slechts één prijs winnen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijd. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar wedstrijdgegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de prijs. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de wedstrijd. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de prijs. Standhouders kunnen niet in aanmerking komen voor de prijs.

Artikel 4

Elke deelnemer aan de wedstrijd moet antwoorden op de wedstrijdvraag en moet alle gevraagde gegevens volledig en correct invullen om kans te maken op een prijs.

Artikel 5

Met uitzondering van Artikel 12 wordt er geen verdere correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 6

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluittijd en datum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 7

De winnaar(s) worden bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvraag juist beantwoord hebben en voor 17u op de dag van de jobbeurs hun deelname in de dropbox deponeren. Om 17u wordt de winnaar getrokken, hij/zij moet nog om 17u aanwezig zijn op de beurs om de prijs in ontvangst te nemen. Hij/zij wordt verwittigd via het opgegeven gsm-nummer. Indien de winnaar de prijs niet binnen de daarvoor gestelde termijn komt ophalen vervalt het recht op de prijs en gaat de prijs naar de correcte volgende winnaar in de rangorde. De vraag en oplossing, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen.

Artikel 8

Alle winnaars worden persoonlijk via hun opgegeven gsm-nummer gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 9

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en zijn niet overdraagbaar.

Artikel 10

De prijzen zullen niet cash geïnd worden. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie kenbaar te maken. De prijs is btw inbegrepen.

Artikel 11

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 12

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Streekpersoneel.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 13

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 14

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Streekpersoneel.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.

Cookie Instellingen  -  Privacy policy